Korzystny wpływ endarterektomii tętnic szyjnych u pacjentów z objawowymi zwężeniami tętnic szyjnych cd

Badani neurolodzy przeprowadzili badania medyczne, neurologiczne i funkcjonalne u wszystkich pacjentów miesiąc po wejściu, następnie co trzy miesiące w pierwszym roku, a następnie co cztery miesiące. Zarządzanie czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego było monitorowane centralnie, aw razie potrzeby przypomnienia wysyłano do neurologów. Tomografia komputerowa głowy została wykonana, jeśli podejrzewa się zdarzenia naczyniowo-mózgowe. Dupleksowa ultrasonografia została powtórzona miesiąc po wejściu i po jakimkolwiek incydencie mózgowo-naczyniowym w dystrybucji tętnic szyjnych. Angiografię tętnicy szyjnej powtórzono po jakimkolwiek zdarzeniu naczyniowo-mózgowym, gdy uznano to za odpowiednie klinicznie. Wydarzenia
Wszystkie zgony zostały ocenione pod kątem ich bezpośrednich, leżących u podstaw i przyczyn. Uderzenia zostały ocenione pod względem lokalizacji, rodzaju, lateralności, nasilenia i czasu trwania, zgodnie z definicjami opublikowanymi przez Komitet ds. Klasyfikacji choroby naczyń mózgowych w Krajowym Instytucie Zaburzeń Neurologicznych i Udaru.20 Nowe zmiany stwierdzone w tomografii komputerowej nie zostały uznane za udary chyba odpowiednie objawy lub objawy utrzymywały się dłużej niż 24 godziny.
Kwalifikacja i zdarzenia pacjentów zostały ocenione na trzech poziomach: przez uczestniczącego neurologa i chirurga w każdym ośrodku, przez komitet sterujący w Data Management Center (gdzie neurolog personelu wyśledził brakujące lub dodatkowe dane w razie potrzeby, a następnie przedstawił każdy przypadek bez ujawnienia leczenia zlecenie) i przez zespół ślepych zewnętrznych sędziów, którzy nie byli poza tym zaangażowani w proces.
Analiza statystyczna
Oryginalne obliczenia wielkości próby pozwoliły na niezależne analizy w każdej z czterech podgrup angiograficznych zdefiniowanych przez stopień zwężenia i angiograficzne oznaki owrzodzenia. Jednak porównanie angiogramów linii podstawowej i próbek chirurgicznych potwierdziło niewrażliwość angiografii na wykrycie owrzodzenia.21 W związku z tym ta stratyfikacja została usunięta z pierwotnych analiz, pozostawiając tylko dwie warstwy stenozy (ciężkiej) o wysokim stopniu złośliwości (70 do 99). procent) i średniego stopnia (umiarkowane) zwężenie (30 do 69 procent).
Wszystkie analizy porównywały pacjentów leczniczych i chirurgicznych w odniesieniu do długości okresu przed niepowodzeniem leczenia za pomocą testu chi-kwadrat MantelHaenszela i krzywych przeżywalności Kaplan-Meier. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. W pierwotnej analizie zdefiniowano niepowodzenie leczenia jako jakikolwiek śmiertelny lub niekrytyczny udar mózgu po uszkodzeniu tętnicy szyjnej. Inne definicje obejmowały wszystkie udary i wszystkie zgony, a także uwzględnienie ciężkości udaru. Uderzenia wywołujące deficyt funkcjonalny trwający dłużej niż 90 dni uznano za poważne. Każda z tych analiz obejmowała wszystkie udary (niezależnie od lokalizacji) i wszystkie zgony (bez względu na przyczynę), które wystąpiły u pacjentów chirurgicznych w trakcie 30-dniowego okresu pooperacyjnego i wśród pacjentów medycznych w porównywalnym okresie po randomizacji.
Pacjenci, u których stwierdzono, że nie kwalifikują się, ponieważ nie mieli odpowiedniej zmiany w tętnicy szyjnej lub odpowiednie objawy wykluczono z analizy pierwotnej. Pacjenci, którzy zostali przeniesieni do innej grupy leczenia zostali włączeni do analizy pierwotnej do daty przejścia, ale nie po tej dacie.
Zgodnie z protokołem, miesięczne analizy okresowe rozpoczęto w styczniu 1990 r. (Dwa lata po randomizacji pierwszego pacjenta)
[patrz też: levomine, przychodnia sosnowiec, olej z pestek arbuza ]