Radioterapia z cetuksymabem na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad

Kryteria kwalifikowalności obejmowały również medyczną przydatność do ostatecznej radioterapii, wynik punktowy Karnofsky ego wynoszący co najmniej 60, oraz normalną funkcję krwiotwórczą, wątrobową i nerek. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli wcześniej chorowali na raka lub otrzymali chemioterapię w ciągu ostatnich trzech lat, lub jeśli przeszli operację lub wcześniej otrzymali radioterapię z powodu raka głowy i szyi. Immunobarwienie guza EGFR nie było wymagane do kwalifikacji, ale w tym celu uzyskano próbki nowotworów. Protokół został zatwierdzony przez komisje do spraw etyki w uczestniczących instytucjach, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Wszyscy pacjenci przeszli badanie przesiewowe w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem leczenia. Pierwotna choroba została oceniona za pomocą kompleksowego badania głowy i szyi, w tym panendoskopii. Pierwotne nowotwory i zaangażowane węzły chłonne zostały rozegrane zgodnie z klasyfikacją stopniowania z 1998 r. Amerykańskiego Wspólnego Komitetu ds. Raka.31 Uzyskano tomografię komputerową (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI) głowy i szyi oraz radiogram klatki piersiowej. Zalecono przezskórną gastrostomię endoskopową.
Leczenie
Tabela 1. Tabela 1. Schematy radioterapii. Radioterapię głowy i szyi z leczniczą intencją (siedem do ośmiu tygodni leczenia) podawano pacjentom w obu grupach badania. Badacze musieli wybrać jeden z trzech schematów radioterapii-frakcjonowania, jak wyszczególniono w Tabeli 1, przed rejestracją pacjenta. Niewyczerpane obszary węzłowe szyi potraktowano od 50 do 54 Gy, w zależności od zastosowanego schematu frakcjonowania. Choroba węzłowa brutto otrzymała tę samą dawkę co guz pierwotny. Jeżeli podczas rejestracji badacz zażądał rozcięcia szyi u pacjentów z chorobą N2 lub N3 szyi (z taką formacją zalecaną formalnie, by nastąpić cztery do ośmiu tygodni po zakończeniu radioterapii), dawka podawana zaangażowanej limfie węzły wynosiły 60 Gy. W przypadku niekontrolowanego bólu dopuszczono maksymalnie dwie pięciodniowe przerwy w leczeniu po skontaktowaniu się z przewodniczącym badania (dr Bonnerem).
W grupie otrzymującej radioterapię z cetuksymabem, dożylne podawanie cetuksymabu rozpoczęto na tydzień przed radioterapią, w dawce nasycającej 400 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała w okresie 120 minut, a następnie co 60-minutowe infuzje 250 mg na metr kwadratowy na czas radioterapii. Premedykacja składała się z dożylnej difenhydraminy (50 mg) lub równoważnego antagonisty receptora histaminowego H1. Przed podaniem pierwszej dawki, dawkę testową 20 mg podano w ciągu 10 minut, po czym następował 30-minutowy okres obserwacji. Cetuksymab przerwano w przypadku reakcji nadwrażliwości 3. lub 4. stopnia, ale nie opóźniono go z powodu toksycznego działania promieniowania, ani nie opóźniono radioterapii z powodu toksycznych działań związanych z cetuksymabem.
Zapewnienie jakości w zakresie radioterapii obejmowało szybką ocenę centralną na początku leczenia i ostateczną ocenę po zakończeniu leczenia. Szybki przegląd wymagał od badacza przedstawienia wstępnych planów leczenia radiacyjnego (składających się z diagramów choroby, planu całego leczenia, obliczeń dozymetrycznych, radiogramów symulacji wszystkich planowanych pól, radiogramów weryfikacji wiązki początkowych pól i raportów z CT lub skany MRI) w ciągu pięciu dni po rozpoczęciu leczenia
[przypisy: badanie lh cena, czasopismo medycyna pracy, niepokonani cda ]
[patrz też: fanipos ulotka, niepokonani cda, olej z pestek arbuza ]