Saw Palmetto dla łagodnej hiperplazji stercza czesc 4

Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo (składająca się z ekspertów wybranych przez National Institutes of Health, którzy nie byli związani z badaniem) postanowiła nie wykonywać tymczasowych analiz skuteczności. Porównywano zmienne wyjściowe między grupami za pomocą testu t-Studenta dla zmiennych ciągłych i testów chi-kwadrat dla zmiennych kategorycznych. Wszystkie analizy przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, aby wszystkie dane uzyskane od mężczyzn, którzy nie ukończyli badania, zostały włączone do ostatecznych analiz. Wszystkie podane wartości P są dwustronne i nie zostały skorygowane pod kątem wielokrotnego testowania.31
Trzy analizy podgrup zostały zaplanowane a priori na podstawie danych wyjściowych: badanie zmian pierwotnych miar wyniku u mężczyzn z umiarkowanymi objawami w porównaniu z mężczyznami z ciężkimi objawami, mężczyźni z dużą objętością prostaty w porównaniu z mężczyznami z niskim poziomem prostaty objętość (dychotomia w 40 ml), 32 i mężczyzn o wysokich poziomach PSA w porównaniu z mężczyznami o niskich poziomach (dychotomicznie przy 1,4 ng na decylitr) .32
Organizacje finansujące (Narodowy Instytut Cukrzycy i Trawienno-Naczyniowych i Narodowego Centrum Medycyny Uzupełniającej i Alternatywnej) oraz dostawca palmiarni tartacznej nie odgrywały żadnej roli w projektowaniu ani prowadzeniu badania, gromadzeniu, zarządzaniu, analizie i interpretacja danych lub przygotowanie, przegląd i zatwierdzenie manuskryptu.
Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja i wyniki. Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy 225 mężczyzn z łagodną hiperplazją prostaty. Spośród 775 mężczyzn, którzy zostali skontrolowani w celu zakwalifikowania się, 225 spełniło wszystkie kryteria kwalifikowalności i przeszło randomizację, 112 na Saw Palmetto i 113 na placebo, od lipca 2001 do maja 2003. Rysunek pokazuje źródło rekrutacji potencjalnych uczestników i przyczyny wykluczenia. Pięciu mężczyzn w grupie palmetto w piły i czterech mężczyzn w grupie placebo straciło czas na obserwację, a wskaźnik ukończenia kursu wynosił 96 procent. Dodatkowych pięciu mężczyzn w każdej grupie przerwał stosowanie badanego leku, ale ukończył wszystkie oceny końcowe. Stopień przylegania był wysoki, przy czym 92 procent wszystkich zużytych leków badanych nie miało znaczącej różnicy w przestrzeganiu zaleceń między grupami. Wyjściowa charakterystyka grup leczonych była podobna, z wyjątkiem wyników w Indeksie Udaru BPH (P = 0,02) (Tabela 1).
Rysunek 2. Wykres 2. Średnia (. SE) Zmiana w Amerykańskim Indeksie Objawów Urologicznych (AUASI) Wyniki w Grupach Saw Palmetto i Placebo. Wartości w przesiewach reprezentują wartości przesiewowe prerandomizacji. Pełny zakres skali wynosi od 0 do 35, przy czym większa liczba oznacza bardziej poważne objawy.
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany wyników pierwotnych i wtórnych. Wystąpił niewielki, lecz znaczący spadek (poprawa) wyniku AUASI podczas pojedynczego ślepego okresu przyjmowania placebo w obu grupach (średnia zmiana wśród wszystkich uczestników, -1,49, przedział ufności 95%, -0,96 do -2,02) ( Rysunek 2). Obie grupy odnotowały również niewielki spadek wyniku AUASI w trakcie rocznego badania: wynik zmniejszył się o 0,68 w grupie bocznej palety (95% przedział ufności, -1,37 do 0,01) i 0,72 w grupie placebo (95% interwał od -1.40 do -0.04) (tabela 2)
[hasła pokrewne: centralny rejestr lekarzy weterynarii, badanie lh cena, drożdże w organiźmie ]
[przypisy: wetlandia, lewofloksacyna, klinika medycyny estetycznej kraków ]