Tachykardia komorowa związana z Trastuzumabem

W sierpniu 2005 r. Urząd ds. Żywności i Leków oraz Genentech wydały lekarzowi ostrzeżenia o kardiotoksyczności związanej z trastuzumabem (Herceptin), jak zaobserwowano w badaniach National Breastical Adjuvant Breast and Bowel Project.1,2 Trastuzumab został wycofany w przypadku 18,6 procent uczestników: 14,3 procent z powodu bezobjawowego zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) i 4,3 procent z powodu objawowej dysfunkcji serca [lub] innej toksyczności kardiologicznej. Zgłaszamy przypadek objawowego częstoskurczu komorowego podczas leczenia trastuzumab, które powstały przy braku istotnej dysfunkcji skurczowej lewej komory.
38-letnia kobieta z rakiem piersi, która była pozytywna w stosunku do receptora 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER-2), przeszła całkowitą mastektomię lewą i klirens pachowy-węzeł. Stopniowanie nie wykazało choroby przerzutowej, a pacjent ukończył uzupełniającą chemioterapię (doksorubicynę w dawce 300 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała, następnie dożylny cyklofosfamid, metotreksat i fluorouracyl) i radioterapię. Rozpoczęła tamoksyfen w dawce 20 mg na dobę, a następnie otrzymywała goserelinę w dawce 3,6 mg podskórnie co 28 dni.
Ryc. 1. Ryc. 1. Przykłady samo kończącego się częstoskurczu komorowego u pacjenta przyjmującego trastuzumab. Śledzenia pochodzą z monitora elektrokardiograficznego. Po zakończeniu terapii adjuwantowej, pacjent był uczestnikiem 3 fazy badania klinicznego Herceptin Adjuvant (HERA) 3 i był losowo przydzielany do otrzymywania trastuzumabu w odstępach trzech tygodni przez rok. Jej inne leki to witaminy C i D, suplementy selenu, wodorosty morskie i krem z progesteronem. Badanie echokardiograficzne w momencie włączenia do próby wykazało LVEF na poziomie 58 procent, która nie uległa zmianie po trzech miesiącach. Po sześciu miesiącach leczenia pacjentka zgłaszała palpitacje i presynopatię. Monitorowanie Holtera wykazało samouterminujący częstoskurcz komorowy (Ryc. 1), a LVEF wyniósł 54%. Trastuzumab został wycofany, a wszystkie inne leki były kontynuowane. Cztery tygodnie później palpitacje zniknęły, a obserwacja holterowska wykazała rytm zatokowy, izolowane skurcze komorowe i brak trwałej arytmii. LVEF wynosiła 57 procent.
Chociaż częstoskurcz komorowy został opisany w przypadku trastuzumabu 4, nie został zgłoszony poza ustaleniem znacznej dysfunkcji skurczowej lewej komory. Sugerujemy, aby monitorowanie rytmu serca rutynowo towarzyszyło monitorowaniu LVEF u pacjentów przyjmujących trastuzumab.
Charles Ferguson, MRCP
Jacqueline Clarke, MRCP
Niall A. Herity, MD
Belfast City Hospital, Belfast BT9 7AB, Wielka Brytania
4 Referencje1. Alarm bezpieczeństwa FDA: Herceptin (trastuzumab). Rockville, Md .: Food and Drug Administration, 2005. (Dostęp do 19 stycznia 2006 r., Http://www.fda.gov/medwatch/safety/2005/safety05.htm#Herceptin.)
Google Scholar
2. Ważne ostrzeżenie dotyczące leku: Herceptin (trastuzumab). South San Francisco, Calif .: Genentech, 2005. (Dostęp do 19 stycznia 2006 r., Http://www.fda.gov/medwatch/safety/2005/HerceptinDDL_0805.FINAL.pdf.)
Google Scholar
3 HERA (HERPEEDIN ADjuvant) Trial strona główna. (Dostęp do 19 stycznia 2006 r., Na http://www.heratrial.com.)
Google Scholar
4. Informacje o zatwierdzeniu produktu – działanie licencyjne: trastuzumab. Rockville, Md .: Food and Drug Administration, 1998. (Dostęp do 19 stycznia 2006 r., Http://www.fda.gov/cder/biologics/products/trasgen092598.htm.)
Google Scholar
(9)
[podobne: ortodonta ursynów, okulista w pruszkowie, si integracja sensoryczna ]
[więcej w: mastif tybetański cena allegro, pasy przepuklinowe, ortodonta ursynów ]