Zasady zdrowia publicznego dotyczące epidemii HIV

Pochwalamy wezwanie Friedena i in. (Wydanie grudnia) w sprawie kompleksowego podejścia do epidemii infekcji wirusem upośledzenia odporności ludzkiego (HIV) na zdrowie publiczne. Brak dowodów w odniesieniu do względnego wpływu podejścia polegającego na badaniu przypadków rodzi pytania dotyczące naukowych podstaw ich wniosków. Biorąc pod uwagę znaczne piętno na użytkownikach narkotyków w iniekcjach, mężczyznach uprawiających seks z mężczyznami oraz pracownikach seksualnych w wielu miejscowościach i instytucjach, ważne jest, aby ocenić, czy techniki mające na celu ustalenie przypadku zwiększyły stygmatyzację osób zagrożonych, a tym samym osłabiłyby wirusem HIV. – wysiłki prewencyjne wśród stygmatyzowanych i lękliwych grup ryzyka. Continue reading „Zasady zdrowia publicznego dotyczące epidemii HIV”

Dowód na rolę czynnika martwicy nowotworów w opornej astmie ad 7

Nie było znaczących różnic między grupami w stężeniu tlenku azotu o pojedynczym przepływie, wyliczonym stężeniu pęcherzykowatego tlenku azotu, całkowitej lub zliczonej ilości komórek plwociny lub eozynofilowym eozynofilowym stężeniu białka, stęeniu interleukiny-8 lub leukotrienu cysteinylu (patrz Dodatek dodatkowy). Średnie stężenie histaminy w plwocinie zmniejszyło się z 36,1 do 14,0 ng na mililitr za pomocą etanerceptu i wzrosło z 37,0 do 41,3 ng na mililitr z placebo (średnia różnica w zmianie stężenia histaminy, 26 ng na mililitr, 95 procent przedziału ufności, od 5 do 48 ; P = 0,02) (tabela 3). Dyskusja
Wykazaliśmy, że oś TNF-. jest regulowana w górę u pacjentów z oporną na leczenie astmą, o czym świadczy zwiększona ekspresja TNF-. związanego z błoną, receptora TNF i enzymu konwertującego TNF-. Continue reading „Dowód na rolę czynnika martwicy nowotworów w opornej astmie ad 7”

Śmiertelność po hospitalizacji małżonka ad 6

W związku z tym w całym okresie obserwacji porównano ogólny wpływ hospitalizacji na objęcie małżonków ze skutkiem oblubieńczej małżeńskiej, która wykazała, że u mężczyzn ryzyko zgonu związanego z hospitalizacją małżeńską wynosiło 22 procent ryzyka związanego ze śmiercią współmałżonka (95 procent zaufania przerwa, 17 do 27 procent); w przypadku kobiet ryzyko śmierci związane ze hospitalizacją małżeńską wynosiło 16 procent ryzyka związanego ze śmiercią małżeńską (95% przedział ufności, 8 do 24%). Użyliśmy również tego uproszczonego modelu (nie pokazano), aby ocenić, w jakim stopniu wiek, rasa i stan ubóstwa zmodyfikowały efekt hospitalizacji małżeńskiej. W przypadku kobiet efekt hospitalizacji męża wzrastał wraz z wiekiem i ubóstwem. W przypadku mężczyzn wpływ hospitalizacji żony wzrastał tylko wraz z wiekiem. W wyniku hospitalizacji były tylko niewielkie różnice pomiędzy rasami. Continue reading „Śmiertelność po hospitalizacji małżonka ad 6”

Znaczenie prognostyczne autoimmunizacji podczas leczenia czerniaka z interferonem czesc 4

Analizę punktową w 3 i 12 miesiącu przeprowadzono dla wolnego od nawrotów i całkowitego przeżycia zgodnie ze stanem autoimmunologicznym. Stan autoimmunologiczny został uwzględniony w modelach jako zmienna zależna od czasu. Inne współzmienne w modelach jednowymiarowych i wielowymiarowych obejmowały wiek (<52 lat vs. . 52 lata), grupę leczoną interferonem alfa-2b (tylko terapia indukcyjna vs. Continue reading „Znaczenie prognostyczne autoimmunizacji podczas leczenia czerniaka z interferonem czesc 4”

Wapń plus suplementacja witaminy D i ryzyko złamań czesc 4

kontrola dietetyczna lub obie w próbach terapii hormonalnej i modyfikacji diety. Aby ocenić, czy wpływ wapnia z witaminą D na ryzyko złamań jest różny w zależności od wyjściowych poziomów czynników ryzyka, rozszerzono te same modele proporcjonalnego hazardu Coxa. W formalnych testach interakcji zmienne ciągłe były używane, gdy tylko było to możliwe. Piętnaście cech uczestników badano dla każdego z czterech wyników złamania. Można oczekiwać do trzech statystycznie istotnych testów interakcji (P <0,05) na podstawie przypadku. Continue reading „Wapń plus suplementacja witaminy D i ryzyko złamań czesc 4”

Wapń plus suplementacja witaminy D i ryzyko raka jelita grubego ad

Rok później, ci uczestnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w badaniu wapnia i witaminy D, zaprojektowanym w celu ustalenia, czy suplementacja wapnia i witaminy D zapobiegnie złamaniu kości biodrowej (wynik pierwotny) i rakowi jelita grubego (wyznaczony wynik drugorzędowy), jak opisał Jackson et al.14 Kryteria wykluczenia dla próby suplementacji wapnia plus witaminy D obejmowały przewidywany czas przeżycia poniżej trzech lat, historię kamieni nerkowych lub hiperkalcemii, obecne stosowanie doustnych kortykosteroidów oraz bieżące codzienne stosowanie co najmniej 600 jm suplementowanej witaminy D lub kalcytriol.19 Dziewięćdziesiąt jeden procent przyłączyło się do części z wapniem z witaminą D podczas ich pierwszej wizyty rocznej i 9 procent w następnym roku. Pięćdziesiąt cztery procent uczestników zostało włączonych w badania oceniające terapię hormonalną, 69 procent zostało włączonych do badania oceniającego modyfikację diety, a 14 procent uczestniczyło w obu próbach. Protokoły i formularze zgody zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej instytucji. Wszystkie kobiety wyraziły pisemną świadomą zgodę. Randomizacja, oślepienie i interwencja
Do randomizacji wykorzystano algorytm permutowanego bloku, z uczestnikami stratyfikowanymi według centrum klinicznego i wieku. Continue reading „Wapń plus suplementacja witaminy D i ryzyko raka jelita grubego ad”

Międzynarodowa teleradiologia

Wyobraź sobie dwóch pacjentów przybywających na oddział ratunkowy szpitala w Maine o północy. Pierwsza ma prezentację zgodną z zatorowością płucną; drugi, zapalenie wyrostka robaczkowego. Dziesięć lat temu pierwszy pacjent mógł rozpocząć leczenie heparyną i zaplanować wczesny poranny pomiar perfuzji wentylacyjnej. Drugi pacjent byłby widziany przez chirurga, który wykonałby wezwanie do rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego i potrzeby operacji. Dzisiaj obaj pacjenci i setki innych podobnych osób otrzymają nocne skany TK, obciążając radiologów szpitala. Continue reading „Międzynarodowa teleradiologia”

Badanie przesiewowe i rak piersi

Artykuł Berry i wsp. (Wydanie 27 października) stanowi imponujące ćwiczenie modelowania. Jednak fakt, że wszystkie siedem modeli skutków badań przesiewowych i terapii adiuwantowej w zakresie śmiertelności z powodu raka piersi przyniosły jakościowo podobne wyniki, nie jest tak niezwykły, jak mogłoby się wydawać. Powodem jest to, że najbardziej prawdopodobnym źródłem błędu jest połączenie oszacowań parametrów z różnych populacji o różnych rozkładach czynników ryzyka. Ponieważ wszystkie modele używały tych samych danych, wszelkie odchylenia od kombinacji różnych zestawów danych prawdopodobnie pojawiałyby się we wszystkich analizach. Continue reading „Badanie przesiewowe i rak piersi”

Nowo zdiagnozowana infekcja HIV

W swoim artykule na temat zarządzania nowo rozpoznaną infekcją ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) (wydanie z 20 października), młotek nie zalecał szczególnie badań przesiewowych pod kątem rzeżączki i chlamydii. Te często bezobjawowe infekcje mogą powodować choroby, zwiększać transmisję HIV, 2 i prowadzić do podwyższonego poziomu RNA HIV typu (HIV-1) i zmniejszenia liczby komórek CD4.3,4
W badaniu wczesnego zakażenia HIV przeszukaliśmy wszystkich pacjentów z nowo rozpoznanym wirusem HIV pod kątem gardła, cewki moczowej i odbytnicy, a także chlamydii za pomocą amplifikacji kwasu nukleinowego (BD ProbeTec ET, BD Diagnostic Systems, test APTIMA Combo 2, Gen-Probe ). Wśród 52 pacjentów 98 procent stanowiły mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami; mediana wieku wynosiła 36 lat (zakres odstępu międzykwartylnego, 30 do 40), mediana poziomu RNA HIV-1 w osoczu wynosiła 22 097 kopii na mililitr (odstęp międzykwartylowy od 3306 do 168 730), a mediana liczby partnerów seksualnych w ciągu sześciu miesięcy przed badaniem było trzy (zakres międzykwartylowy, dwa do czterech). Wykryliśmy rzeżączkową torbiel u 6 pacjentów (12 procent), chlamydię doodbytniczą w pięciu (10 procent), gardła gardłowego w czterech (8 procent) i cewkę moczową w jednym (2 procent). Ogólnie zdiagnozowaliśmy jedną lub więcej chorób przenoszonych drogą płciową u 12 pacjentów (23 procent). Continue reading „Nowo zdiagnozowana infekcja HIV”

NXY-059 dla ostrego udaru niedokrwiennego ad 7

Z kilkoma wyjątkami (takimi jak hipokaliemia podczas infuzji, które wystąpiły u 6,4 procent pacjentów otrzymujących NXY-059, w porównaniu z 4,4 procentami otrzymującymi placebo), nie wystąpiła nierównowaga między obiema grupami w żadnych zdarzeniach niepożądanych i brak znaczących zmian w rutynowym laboratorium wartości (tabela 3). W analizie post hoc pacjentów leczonych alteplazą transformacja krwotoczna występowała rzadziej u osób otrzymujących alteplazę i NXY-059 niż u osób otrzymujących alteplazę i placebo (p = 0,001). Objawowa transformacja krwotoczna (wzrost wyniku NIHSS o co najmniej 4 punkty w ciągu 36 godzin plus każda krew w badaniu neuroobrazowym po przyjęciu alteplazy) wystąpiła u 6 z 240 pacjentów, którzy otrzymali NXY-059 (2,5 procent) i 16 z 249 pacjentów przypisanych do placebo (6,4 procent) (P = 0,036); bezobjawowy krwotok wystąpił u 31 na 240 pacjentów, którzy otrzymywali alteplazę i NXY-059 (12,9 procent) oraz 52 z 249 pacjentów, którzy otrzymywali alteplazę i placebo (20,9 procent). Wśród osób, które nie otrzymały trombolizy, obliczone tomograficzne skanowanie spowodowane pogorszeniem neurologicznym lub innymi wskazaniami klinicznymi występowało równie często w obu grupach (69 z 618 pacjentów w grupie NXY-059 [11,2 procent] vs. 65 z 598 pacjentów w grupie placebo [ 10,9 procent]). Continue reading „NXY-059 dla ostrego udaru niedokrwiennego ad 7”