Wapń plus suplementacja witaminy D i ryzyko raka jelita grubego czesc 4

Potencjalne zróżnicowane efekty w podgrupach ważnych czynników ryzyka raka jelita grubego badano indywidualnie z zastosowaniem testu ilorazu wiarygodności dla interakcji między czynnikiem ryzyka a przypisaniem leczenia po uwzględnieniu obu głównych efektów. Porównywano trzydzieści siedem porównań podgrup, z 19 zgłoszonych (te, które nie zostały zgłoszone, obejmują liczbę krewnych pierwszego stopnia z rakiem okrężnicy i odbytnicy, położenie geograficzne, testowano przy użyciu dwóch dodatkowych metod, każde osobiste zastosowanie suplementów wapnia, czas trwania i czas odejścia stosowania terapii hormonalnej, stosowania terapii hormonalnej wśród uczestników badania modyfikacji diety oraz 10 interakcji ocenianych u kobiet z inwazyjną okrężnicą, bez odbytnicy, rak). W związku z tym oczekuje się, że wyniki dwóch testów będą znaczące na poziomie 0,05 przypadkiem. Uczestnicy z brakującymi wartościami zostali wyłączeni z analiz wymagających tej wartości. Planując badanie, obliczyliśmy, że dla drugorzędowego punktu końcowego raka jelita grubego, badanie obejmujące 35 000 kobiet, które obserwowano przez średnio osiem lat, miało statystyczną moc 83 procent do wykrycia absolutnej redukcji częstości występowania raka okrężnicy i odbytnicy 22 procent wapnia z suplementacją witaminy D w porównaniu z placebo (wartość . wynosi 0,05). Oddziaływanie poziomów 25-hydroksywitaminy D w surowicy przy wyjściowym i losowym przypisaniu wapnia do suplementacji witaminą D lub placebo oceniano za pomocą warunkowej regresji logistycznej. Testy trendów i interakcji wykorzystywały logarytm poziomów 25-hydroksywitaminy D w surowicy. Wszystkie podane wartości P są dwustronne i, wraz z przedziałami ufności, nie zostały skorygowane o krotność, chyba że podano inaczej.
Wyniki
Ryc. 1. Ryc. 1. Oszacowane skutki stosowania uzupełniającego wapnia i witaminy D na ryzyko raka jelita grubego, zgodnie z wybraną wyjściową charakterystyką. W modelowaniu do testów interakcji wykorzystano ciągłą postać następujących zmiennych: wiek przy badaniu przesiewowym, wskaźnik masy ciała, całkowite spożycie tłuszczów, spożycie tłuszczów nasyconych, całkowite spożycie wapnia i całkowite spożycie witaminy D. Zestaw danych wykorzystany do określenia wartości P dla interakcji z rasą lub grupą etniczną był ograniczony do czarnych uczestników i białych uczestników. Dane o natężeniu promieniowania słonecznego zostały zaadaptowane z Garland i Garland23; wyższe wartości oznaczają większą ekspozycję. Brak danych dla niektórych zmiennych. Indeks masy ciała jest to waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach. Status terapii hormonalnej w momencie włączenia do badania suplementacyjnego wapnia i witaminy D (rok badań WHO Hormone Therapy) obejmuje ekspozycję związaną z próbami terapii hormonalnej. Rasy i grupy etniczne są wymienione, tak jak pojawiły się w kwestionariuszu. HS oznacza liceum, dyplom GED ogólnego równoważnika, MET metabolicznych odpowiedników, niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, E estrogen i P progestyny.
Rycina 2. Rycina 2. Częstość przylegania (panel A) i badanie jelit (panel B) w dwóch grupach podczas badania. FOBT oznacza badanie krwi utajonej w kale. Kategoria sigmoidoskopii lub kolonoskopii obejmowała giętką sigmoidoskopię
[więcej w: przychodnia sosnowiec, infrared sauna, osteopatia poznań ]
[podobne: przychodnia sosnowiec, picie drożdży efekty, olx proszowice ]