Związek między czynnikiem martwicy guza a postępem choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ad

Na początku badania uzyskano ocenę EDSS od 3 do 6. Szybkość pogorszenia stanu neurologicznego oceniano na podstawie wskaźnika progresji 11, 12, który definiuje się jako stosunek stanu niepełnosprawności (tj. Wyniku EDSS) do czasu trwania choroby. choroby od lat. Wskaźnik ten jest uważany za rozsądną ocenę stopnia pogorszenia się. 12 Mały iloraz (<0,2) oznacza łagodny przebieg, podczas gdy większy iloraz wskazuje na aktywną chorobę (wartości powyżej 1,5 wskazują na przebieg złośliwy). Czas trwania choroby różnił się pomiędzy pacjentami (zakres od do 14 lat), tak że EDSS i wskaźnik progresji skutecznie mierzyły dwie zmienne. Podczas pierwszej wizyty poziom TNF-. w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy został zmierzony przez badacza, który nie był świadomy stanu klinicznego pacjentów, a stopień niepełnosprawności został oceniony za pomocą EDSS. Pacjenci byli następnie regularnie obserwowani przez dwa lata. Nie uwzględniono próbek pobranych przed rozpoczęciem badania. Pod koniec badania wyznaczono wskaźniki progresji i oceny EDSS dla wszystkich pacjentów przez tych samych egzaminatorów, którzy oceniali je na początku badania, aby uniknąć zmienności intersxaminer.13 Badacz mierzący EDSS na końcu badania nie znają poziomów TNF-. u pacjentów.
Sterownica
Powiązane próbki płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy uzyskano od 20 pacjentów ze stabilną stwardnieniem rozsianym, którzy byli dobrani pod względem wieku, płci i stopnia niepełnosprawności, aby służyć jako kontrola choroby. Powiązane próbki uzyskano również od 85 dopasowanych wiekowo i dobranych pod względem płci pacjentów z różnymi chorobami neurologicznymi, służącymi jako neurologiczna grupa kontrolna. Grupa ta składała się z 6 pacjentów z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych, 3 z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) – zespołem otępiennym, 7 z ostrym zespołem Guillain-Barré, 5 z neurosarkoidozą, 6 z toczniem mózgowym, 5 z miastenią ciężką, 10 z udarem naczyniowo-mózgowym, 8 z chorobą neuronu ruchowego, 5 z dziedziczną neuropatią czuciowo-ruchową, 10 z łagodnym nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym, 10 z chorobą Alzheimera, 6 z chorobą Parkinsona i 4 z chorobą Huntingtona.
Testy
Wszystkie testy przeprowadzono w sposób zaślepiony na kodowanych sterylnych próbkach. Aby zapobiec degradacji białka, do każdego mililitra płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy w czasie pobierania próbek dodano 1000 jednostek hamujących kallikreinę inhibitora proteazy (aprotynina, Sigma). Następnie komórki rozdzielono przez cytowirowanie, a wszystkie próbki przefiltrowano przez jednorazowy sterylny filtr 0,22 .m (Millipore) w celu usunięcia zanieczyszczonych materiałów panikulitnych. Próbki następnie zamrożono w porcjach w temperaturze -70 ° C i rozmrożono tuż przed użyciem.
Poziomy TNF-. w natywnym płynie mózgowo-rdzeniowym i rozcieńczonych próbkach surowicy mierzono za pomocą czułego typu enzymu typu kanapkowego typu immunosorpcyjnego14 z oczyszczonym przeciwciałem monoklonalnym przeciwko ludzkiemu TNF-. (Chiron) i króliczym poliklonalnym przeciwciału przeciwko TNF-a (Genzyme) . Standardową krzywą wytworzono w każdym teście ze świeżo rozcieńczonymi standardowymi stężeniami oczyszczonego rekombinowanego ludzkiego TNF-a (Genzyme). Ta metoda może wykrywać poziomy przekraczające 0,01 U na mililitr, a powtarzalne wyniki pozytywne uzyskano po wielokrotnych testach
[patrz też: mastif tybetański cena allegro, ortodonta ursynów, klinika medycyny estetycznej kraków ]