Związek między czynnikiem martwicy guza a postępem choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym cd

Jedną jednostkę TNF-. zdefiniowano jako ilość TNF-a wymaganą do pośredniczenia w połowie maksymalnej maksymalnej cytotoksyczności komórek L929 w obecności daktynomycyny. Oligoklonalne prążki IgG wykryto w płynie mózgowo-rdzeniowym za pomocą agarozowego ogniskowania izoelektrycznego.15 Ilość IgG zsyntetyzowanych dokanałowo obliczono zgodnie ze wzorem Tourtellotte i Ma, 16, a całkowitą zawartość białka w płynie mózgowo-rdzeniowym określono metodą strącania chlorku benzetoniowego. Liczba komórek płynu mózgowo-rdzeniowego została wykonana w ciągu sześciu godzin od nakłucia lędźwiowego; po przygotowaniu w cytowirówce Shandon komórki wybarwiono barwnikiem Giemsy i zbadano.
Analiza statystyczna
Wyliczono przedziały ufności dla danych nieparametrycznych, 18 i zastosowano test rang Wilcoxona, korelację rang Spearmana i dwustronny test Manna-Whitneya jako odpowiedni do analizy statystycznej. Względne relacje poziomów TNF-. w płynie mózgowo-rdzeniowym do wskaźników klinicznych i biochemicznych u wszystkich pacjentów z przewlekłą postępującą stwardnieniem rozsianym badano za pomocą wielokrotnej analizy logistyczno-regresyjnej z wyprzedzeniem, 19 z poziomami TNF-. w płynie mózgowo-rdzeniowym jako zmienną zależną. Przekształcenie logu było konieczne ze względu na przekrzywioną dystrybucję. Wykonano również wsteczną analizę logistyczno-regresyjną i we wszystkich przypadkach uzyskano identyczne wyniki. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS / PC +. Wszystkie wartości P w badaniu były dwustronne.
Wyniki
Oddzielne badania próbek nieleczonych aprotyniną wykazały, że dodanie inhibitora proteazy poprawiło wykrywalność TNF-. w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy sześciokrotnie. TNF-. był stabilny pod warunkiem wielokrotnego rozmrażania i ponownego zamrożenia próbek.
Rysunek 1. Rysunek 1. Poziomy TNF-. w płynie mózgowo-rdzeniowym (.) i surowicy (.) w grupach badawczych. Słupki wskazują wartości mediany i 95-procentowe przedziały ufności. Zacieniony obszar reprezentuje granicę wykrywalności testu. Poziom płynu mózgowo-rdzeniowego w TNF-. u pacjentów z przewlekle postępującą stwardnieniem rozsianym był istotnie wyższy niż u osób ze stabilną stwardnieniem rozsianym (P <0,001) lub w grupie kontrolnej (P <0,01).
Podwyższone poziomy TNF-. wykryto w płynie mózgowo-rdzeniowym 17 pacjentów z przewlekłą postępującą stwardnieniem rozsianym (53 procent) iw żadnej z grupy ze stabilną stwardnieniem rozsianym (ryc. 1). Wysokie poziomy płynu mózgowo-rdzeniowego w TNF-. wykryto u dwóch pacjentów z przewlekle postępującą stwardnieniem rozsianym, u których nie wykryto żadnych poziomów w surowicy. Odwrotnie, wysokie poziomy TNF-. (średnio 3,8 U na mililitr) znaleziono w próbkach surowicy od trzech pacjentów z postępującą chorobą, którzy nie mieli wykrywalnych poziomów TNF-. w płynie mózgowo-rdzeniowym. W grupach kontrolnych wysokie poziomy TNF-. w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy wykryto u sześciu pacjentów (7%): trzech z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych, dwóch z zespołem AIDS-demencji i jednym z zespołem Guillain-Barré (ryc. 1) . Trzech innych pacjentów w grupie kontrolnej (dwóch z zespołem Guillain-Barré i jednym z zespołem demencji AIDS) miało wykrywalne poziomy TNF-. (średnia, 14,2 U na mililitr) tylko w surowicy.
Rysunek 2
[podobne: mastif tybetański cena allegro, fanipos ulotka, czasopismo medycyna pracy ]